فاطمه،ایروانی،خانه داری

۱۰تیر
فاطمه ایروانی مادری فرهیخته

فاطمه ایروانی مادری فرهیخته

یافتن الگوها و سمبل ها برای کمال و سعادت، امری بسیار حسّاس، ظریف و اجتناب ناپذیر است. هر جامعه و نسلی که حیات و زندگی خود را با تأسی به الگوهای کامل و وارسته تنظیم کرده از قدرت، سلامت، بالندگی و موفقیّت بیشتری بهره برده است. الگوگیری در شرایط کنونی که بحران هویّت و شخصیّت، […]