کدیور،اسلام،رحمانی،ناب،کلیسا،نفوذ

۰۱اردیبهشت
اسلام رحمانی ادعایی

اسلام رحمانی ادعایی

  چندسالی است که به جای «اسلام ناب محمدی» که از سوی حضرت امام(ره) به کار رفته بود، در میان چهره‌های جریانی خاص به کار رفته  و می‌رود. این گفتمان را می‌توان از تبار اسلام‌های گزینشی قلمداد کرد که برای تاثیرگذاری لیبرالیسم در جامعه اسلامی ‌به گزینش‌گری از آموزه‌های اسلامی روی می‌آورند تا کالای خود […]