حزب،دموکرات،آذربایجان،شوروی،قوام،بروجردی

۱۴تیر
فرقه دموکرات آذربایجان

فرقه دموکرات آذربایجان

حزبی سیاسی است که در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ در تبریز، سه ماه پس از فرمان محرمانه دفتر سیاسی کمیته مرکزی اتحاد شوروی در تبریز اعلام موجودیت نمود.